Privacy policy

Wat zijn de doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Elke Van Wellen Group Entiteit verwerkt persoonsgegevens voor welbepaalde doeleinden. De Van Wellen Group Entiteit doet dit steeds op basis van een verwerkingsgrond zoals vereist door de wet. Dit is een juridische basis die toelaat om persoonsgegevens te gebruiken.

Voorbeelden van verwerkingsgronden zijn: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang.
De doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens verschillen naargelang de Entiteit. 

Meer informatie over de toepasselijke doeleinden en rechtsgronden vind je hieronder in het deel: Specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door elke Van Wellen Group Entiteit.

Hoe ontvangt een Van Wellen Group Entiteit je persoonsgegevens?

Elke Van Wellen Group Entiteit verwerkt in de eerste plaats je persoonsgegevens omdat je die zelf doorgeeft in het kader van de levering van een Dienst.

Verder ontvangt een Van Wellen Group Entiteit ook persoonsgegevens van andere bronnen:
•    Elke Van Wellen Group Entiteit die je persoonsgegevens heeft kan ook persoonsgegevens over jou ontvangen van een andere Van Wellen Group Entiteit,
•    Publieke bronnen, zoals officiële overheidspublicaties (bv. Belgisch Staatsblad, KBO),
•    Adverteerders,
•    Sociale media (zie hierover meer informatie in volgende),
•    Partners waarmee een Van Wellen Group Entiteit samenwerkt om je op basis van jouw Geregistreerde Gegevens en je Klikgedrag op een Van Wellen Group Domein en op websites van deze partners, in te delen in doelgroepen voor Gerichte Advertenties. Dit doen we enkel op basis van je toestemming.

Hoe kan je de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) contacteren?

Voor de verwerkingen door een Van Wellen Group Entiteit, werd een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer of DPO) aangesteld. Je kan deze steeds contacteren met vragen of klachten in verband met elke verwerking van persoonsgegevens door een Van Wellen Group Entiteit. Om de DPO te contacteren stuur een mailtje naar: linda.boone@vanwellengroup.be

Wie ontvangt je persoonsgegevens?

Elke Van Wellen Group Entiteit kan je persoonsgegevens doorgeven aan:
•    onderaannemers die in haar opdracht en voor haar rekening werken (verwerkers),
•    haar werknemers in het kader van de uitoefening van hun functie,
•    een andere Van Wellen Group Entiteit,
•    personen die geïnteresseerd zijn in een zoekertje dat je plaatst (bv. vroom.be, zimmo.be, jobat.be),
•    advertentiepartners en adverteerders voor het tonen van Gerichte Advertenties, indien je daarin hebt toegestemd,
•    sociale media via dewelke je inlogt op of interageert met onze Diensten,
•    commerciële partners van een Van Wellen Group Entiteit, indien je daarin hebt toegestemd,
•    derde partijen in het kader van gesprekken, onderzoeken, evaluaties, onderhandelingen en uitvoerende maatregelen in verband met een samenwerking of vennootschapsrechtelijke transactie (overname, fusie, verkoop van aandelen of activa, joint venture etc.) en aan de betrokken professionele raadgevers van de betrokken partijen (advocaten, consultants etc.),
•    gerechtelijke, politionele of administratieve autoriteiten indien de wet of de omstandigheden dit vereisen,
•    partners waarmee een Van Wellen Group Entiteit samenwerkt om je op basis van je Geregistreerde Gegevens en je Klikgedrag op een Van Wellen Group Domein en op websites van deze partners, in te delen in doelgroepen voor Gerichte Advertenties. Dit doen we enkel op basis van je toestemming.

Van Wellen Group zorgt ervoor dat deze ontvangers enkel toegang krijgen tot persoonsgegevens die relevant, adequaat en noodzakelijk zijn voor de verwerking. Bij sommige verwerkingen zijn er specifieke ontvangers van je persoonsgegevens, deze worden telkens hieronder vermeld in het deel: Specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door elke Van Wellen Group Entiteit.

Deelt een Van Wellen Group Entiteit je persoonsgegevens met landen buiten de Europese Economische Ruimte?

De Europese Economische Ruimte (EER) omvat de landen van de Europese Unie en Noorwegen, Liechtenstein, UK en IJsland. De Europese wetgeving vereist bijkomende waarborgen wanneer een Van Wellen Group Entiteit persoonsgegevens doorgeeft aan andere landen die buiten de EER gevestigd zijn. Om ervoor te zorgen dat deze landen hetzelfde beschermingsniveau voor je persoonsgegevens hanteren, legt de Europese wetgever verwerkingsverantwoordelijken passende waarborgen op.

Voor bepaalde verwerkingen zal een Van Wellen Group Entiteit je persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte. In zulk geval zal de Van Wellen Group Entiteit zorgen dat de doorgifte gedekt is door passende waarborgen, waaronder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, de modelbepalingen van de Europese Commissie of EU-US privacy shield.

Je kan steeds de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) raadplegen om inzage te krijgen in de passende waarborgen die de Van Wellen Group Entiteit heeft voorzien.

Welke rechten heb je als betrokkene?

Onder de voorwaarden, beperkingen en modaliteiten voorzien door de toepasselijke wet, kan je Van Wellen Group contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:
•    Je hebt een recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit laat je toe na te gaan welke persoonsgegevens een Van Wellen Group Entiteit verwerkt.
•    Je hebt een recht op verbetering van je persoonsgegevens. Dit laat je toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die een Van Wellen Group Entiteit verwerkt, te verbeteren of aan te vullen.
•    Je hebt een recht op wissing van je persoonsgegevens. Dit laat je toe persoonsgegevens die een Van Wellen Group Entiteit verwerkt, definitief te wissen. Een Van Wellen Group Entiteit is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
•    Je hebt een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit laat je toe het gebruik van je persoonsgegevens door een Van Wellen Group Entiteit te bevriezen, zonder deze te wissen. Een Van Wellen Group Entiteit is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te beperken – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
•    Je hebt een recht van bezwaar. Dit laat je toe je te verzetten tegen de verdere verwerking door een Van Wellen Group Entiteit van je persoonsgegevens. Een Van Wellen Group Entiteit is niet altijd verplicht je verzet in te willigen.
•    Je hebt het recht steeds je toestemming in te trekken wanneer de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op basis van je toestemming.
•    Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
•    Je hebt een recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat toe persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst met jou.

Voor alle verwerkingen die in dit privacybeleid opgenomen zijn, kan je al je rechten uitoefenen door de DPO te contacteren. Om de DPO te contacteren kan u rechtstreeks een mail sturen naar de DPO: linda.boone@vanwellengroup.be

Wens je een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid?

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid:

Interactie via sociale media

Als je een Dienst gebruikt of bezoekt via jouw account op sociale media (bv. inloggen via je facebook account) of je interageert op onze sociale media kanalen of via knoppen of andere technieken, dan kan de Van Wellen Group Entiteit hieruit gegevens halen die publiekelijk gedeeld worden via de socialenetwerksite zoals openbare profielgegevens, lijst met vrienden, jouw gebruik van sociale netwerksites, en jouw e-mailadres.

Het gebruik van of interactie met sociale media is onderworpen aan de eigen regels van het sociale mediakanaal – geen enkele Van Wellen Group Entiteit heeft hier invloed over. Consulteer de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het desbetreffende sociale media netwerk om te begrijpen hoe het netwerk met je persoonsgegevens omgaat.

 

SPECIFIEKE INFORMATIE OVER DE VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR ELKE VAN WELLEN GROUP ENTITEIT

Hieronder kan je nagaan welke de verschillende verwerkingen zijn binnen elke Van Wellen Group Entiteit. Elk van onderstaande verwerkingen vindt plaats bij elke Van Wellen Group Entiteit, tenzij anders aangeduid.

Je contacteert ons voor een vraag, verzoek om informatie of klacht

Wanneer je een Van Wellen Group Entiteit contacteert voor een vraag, verzoek om informatie of klacht, verwerkt die Van Wellen Group Entiteit jouw persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigd belang om jou te antwoorden of te helpen.

Elke Van Wellen Group Entiteit houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar nadat jouw vraag, verzoek om informatie of beantwoording van jouw klacht is afgerond.

Je neemt deel aan een marktonderzoek of enquêtes

Wanneer je deelneemt aan een enquête of marktonderzoek, verwerkt de betrokken Van Wellen Group Entiteit jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. Je hebt steeds het recht jouw toestemming in te trekken.

Elke Van Wellen Group Entiteit die marktonderzoek of enquêtes doet, houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 3 jaar na einde van het onderzoek / enquête.

Je bent een contactpersoon van een zakelijke klant voor een van de Diensten (B2B)

Wanneer een Van Wellen Group Entiteit een Dienst levert aan een zakelijke klant (B2B), verwerkt ze jouw persoonsgegevens in het kader van haar klantenbeheer op basis van de noodzaak om pre-contractuele maatregelen te nemen (opname bestelling, opvolging prospects enz.), om de overeenkomst uit te voeren (aanmaak en beheer account, levering, facturatie, invordering, enz.) en op basis van haar gerechtvaardigd belang (uitnodiging tot deelname aan enquête of marktonderzoek, direct marketing, enz.).

Elke Van Wellen Group Entiteit die jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar klantenbeheer, houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de klantenrelatie.

Je bent een klant-consument voor een van de Diensten (B2C)

Wanneer een Van Wellen Group Entiteit je een Dienst levert verwerkt ze jouw persoonsgegevens
•    In het kader van haar klantenbeheer op basis van de noodzaak om precontractuele maatregelen te nemen (opname bestelling, opvolging verlaten winkelwagen, enz.) en/of de noodzaak om de overeenkomst uit te voeren (aanmaak en beheer account, levering van een Dienst, facturatie, invordering, enz.)
•    Voor het verzenden van uitnodigingen tot deelname aan enquêtes of marktonderzoeken alsook voor direct marketing op basis van haar gerechtvaardigd belang.
Als je een Dienst gebruikt, zal de betrokken Van Wellen Group Entiteit tevens jouw Klikgedrag verzamelen en gebruiken onder de volgende voorwaarden en modaliteiten voor:
•    Analyse en verbetering van
•    de Dienst die je afneemt op basis van het gerechtvaardigd belang van Van Wellen Group. Hierdoor kunnen we de digitale nieuwsbeleving op Van Wellen Group domeinen verbeteren voor alle gebruikers.
•    de verschillende Diensten over Van Wellen Group Entiteiten heen, al dan niet via hetzelfde apparaat, op basis van je toestemming. Hierdoor kunnen we het gecombineerd gebruik van Diensten beter in kaart brengen.
•    Aanbevolen Inhoud: als je hiertoe toestemming geeft via jouw privacy voorkeuren in jouw account, kunnen we artikels of andere inhoud aanbevelen die meer aansluiten bij je interesses en die je nog niet gelezen hebt. Hiervoor maakt de betrokken Van Wellen Group Entiteit een profiel op zodat ze jouw voorkeuren kent.
•    Gerichte Advertenties: als je hiertoe toestemming geeft, kunnen online adverteerders advertenties tonen die afgestemd zijn op jouw interesses met behulp van cookies en gelijkaardige technologieën. Meer informatie kan je vinden in de Cookies policy.

Elke Van Wellen Group Entiteit die jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van pre-contractuele maatregelen en/of klantenbeheer, houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de klantenrelatie. Voor het gebruik van Klikgedrag geldt een termijn van maximaal 3 jaar na ontvangst.

Je kan van onze Diensten genieten zodra jij een Van Wellen Group Domein bezoekt of na het installeren van één van onze apps (Gebruiker). Als je kiest om een account te maken bij een Van Wellen Group Domein, wordt je een Geregistreerd Gebruiker en zijn onze Diensten uitgebreider dan deze voor Gebruikers. 

Je krijgt commerciële informatie over Diensten van een Van Wellen Group Entiteit

Wanneer je commerciële informatie krijgt over Diensten van een Van Wellen Group Entiteit, verwerkt die entiteit je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden op basis van:
•    jouw toestemming, indien de commerciële informatie is gebaseerd op Klikgedrag of
•    haar gerechtvaardigd belang (indien je een relatie hebt tot die Van Wellen Group Entiteit, bv. je bent een klant of partner, je neemt deel aan en wedstrijd of promotionele actie of je neemt een Dienst af).

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken.
Je hebt te allen tijde het recht je te verzetten tegen de verdere ontvangst van commerciële informatie over Diensten van een Van Wellen Group Entiteit. Dit recht kan je uitoefenen door de instellingen van jouw account te wijzigen of contact op te nemen met de Van Wellen Group Entiteit van wie je deze informatie ontvangt.

Elke Van Wellen Group Entiteit die jouw persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, houdt deze gegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de relatie met Van Wellen Group.

Je krijgt informatie over producten of diensten van partners van een Van Wellen Group Entiteit

Wanneer je commerciële informatie krijgt over producten of diensten van een partner van een Van Wellen Group Entiteit, verwerkt die entiteit je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden op basis van jouw toestemming.

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken.
Je hebt te allen tijde het recht je te verzetten tegen de verdere ontvangst van informatie over producten en diensten van de partners van Van Wellen Group. Dit recht kan je uitoefenen door de instellingen van jouw account te wijzigen of contact op te nemen met de relevante Van Wellen Group Entiteit.

Elke Van Wellen Group Entiteit die jouw persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, houdt deze gegevens bij tot maximaal 3 jaar na laatste ontvangst van commerciële informatie van partners van Van Wellen Group.

Je bezoekt een Van Wellen Group Entiteit

Indien je een bezoeker bent bij een Van Wellen Group Entiteit, verwerkt elke Van Wellen Group Entiteit jouw persoonsgegevens in het kader van bezoekersbeheer op basis van haar gerechtvaardigde belangen (bv. rondleiding, vergadering met Van Wellen Group contactpersoon, inzage archief enz.).

Elke Van Wellen Group Entiteit houdt jouw persoonsgegevens bij tot 1 jaar na je laatste bezoek.

Je bent een leverancier van een Van Wellen Group Entiteit

Indien je producten of diensten levert aan een Van Wellen Group Entiteit, verwerkt die Van Wellen Group Entiteit je persoonsgegevens in het kader van haar leveranciersbeheer op basis van de noodzaak om de overeenkomst met jou uit te voeren.

Van Wellen Group houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na de laatste levering.

Je solliciteert bij een Van Wellen Group Entiteit

Indien je voor een job solliciteert bij één van de Van Wellen Group Entiteiten, verwerkt die Van Wellen Group Entiteit jouw persoonsgegevens voor:
•    Het beheer en evaluatie van de job applicaties in het kader van de pre-contractuele relatie,
•    Het bijhouden van de wervingsreserve op basis van haar gerechtvaardigd belang.

Elke Van Wellen Group Entiteit houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 5 jaar nadat de sollicitatieprocedure is afgelopen.

In elk geval:

Indien een Van Wellen Group Entiteit jouw persoonsgegevens verwerkt voor een van de hierboven vermelde doeleinden, verwerkt die entiteit jouw persoonsgegevens ook voor:
•    de opsporing, voorkoming en bestrijding van fraude en misbruik op basis van haar gerechtvaardigd belang. Minder fraude en misbruik komt de Van Wellen Group Entiteit, haar klanten en haar leveranciers ten goede. Dit omvat in bepaalde gevallen het gebruik van de reCAPTCHA dienst van Google om misbruik door een geautomatiseerde invoer van gegevens tegen te gaan. Google houdt de voor deze dienst noodzakelijke persoonsgegevens bij zoals jouw IP-adres.
•    geschillenbeheer op basis van haar gerechtvaardigd belang, omdat Van Wellen Group haar rechten moet kunnen vrijwaren en verdedigen,
De gesprekken, onderzoeken, evaluaties, onderhandelingen en uitvoerende maatregelen in verband met een samenwerking of vennootschapsrechtelijke transactie (overname, fusie, verkoop van aandelen of activa, joint venture etc.) door een Van Wellen Group Entiteit.

Elke Van Wellen Group Entiteit houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar nadat jouw persoonsgegevens inactief zijn.